Usługi PR

Social Responsibility

Odpowiedzialny biznes oznacza, że firma uwzględnia w swojej strategii interesy społeczne i zachowanie równowagi środowiskowej.

Corporate Social Responisbility Komunikado PR

Programy zaangażowania społecznego to element CSR (odpowiedzialnego biznesu) dotyczący zaangażowania firmy w działania na rzecz społeczeństwa. Strategiczne podejście do realizacji programów społecznych wymaga głębokiej analizy otoczenia, zanim zostanie wybrany obszar zaangażowania. Takie działanie powinno być bowiem ukierunkowane na realizację rzeczywistych potrzeb społecznych z jednej strony i wsparcie strategii biznesowych firmy z drugiej. Często takie programy albo jego elementy są przeprowadzane wspólnie z organizacją pozarządową. Oprócz wyznaczenia celu, zasięgu i grup docelowych programu, warto przeprowadzić także analizę swot, aby określić jego szanse i zagrożenia oraz mocne i słabe strony. Konieczne jest także wyznaczenie metod i narzędzi wykorzystywanych podczas realizacji programu, zdefiniowanie sposobów komunikacji o projekcie oraz mierników sukcesu, świadczących o efekcie wdrożenia programu zaangażowania społecznego.

W ramach działań CSR oferujemy następujące usługi:
  • szczegółowa analiza sytuacji wyjściowej (zewnętrznej i wewnątrz przedsiębiorstwa)
  • analiza działań społecznych konkurencji
  • analiza działań firm i innych organizacji w wybranym obszarze społecznym
  • identyfikacja problemów społecznych, które mogą być najbardziej powiązane z firmą i pozwolą na wykorzystanie kompetencji biznesowych firmy, realizację oczekiwań i potrzeb interesariuszy firmy, wyróżnienie się firmy na rynku oraz wsparcie rozwiązania ważnego problemu społecznego
  • opracowanie strategii zaangażowania społecznego firmy
  • określenie celów i grup docelowych programu zaangażowania społecznego
  • określenie narzędzi i kanałów komunikacji
  • realizacja strategii
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami
  • komunikacja o programie społecznym firmy